Văn phòng Sở

VĂN PHÒNG SỞ

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Văn phòng Sở

1. Ông Phạm Minh Chiến
  • Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: 0913.884.449
  • Email: chienpm@tayninh.gov.vn
2. Bà Nguyễn Ánh Hồng
  • Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: 0915.401.726
  • Email: hongna@tayninh.gov.vn