Văn phòng Đăng ký đất đai

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

1. Ông Hoàng Văn Chiến
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0967.132.172
  • Email: chienhv@tayninh.gov.vn
2. Ông Lương Nguyễn Đằng Duy
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 0918.276.656
  • Email: duylnd@tayninh.gov.vn
3. Ông Võ XuânTrúc
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 
  • Email: trucvx@tayninh.gov.vn