Trung tâm Quan trắc môi trường

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường

1. Ông Trần Khắc Phục
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0983.400.636
  • Email: phuctk@tayninh.gov.vn
2. Ông Phan Kim Đồng
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 0907.979.606
  • Email: dongpk@tayninh.gov.vn
3. Bà Nguyễn Thị Phượng
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 
  • Email: phuongnt@tayninh.gov.vn