Trung tâm Quan trắc môi trường

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

1. Ông Trần Khắc Phục
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại: 0983.400.636
  • Email: phuctk@tayninh.gov.vn
2. Ông Phan Kim Đồng
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 0907.979.606
  • Email: dongpk@tayninh.gov.vn
3. Bà Nguyễn Thị Phượng
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 
  • Email: phuongnt@tayninh.gov.vn