TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH TÂY NINH

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất


1. Bà Đặng Thị Ngọc Hà
  • Chức vụ: Giám đốc 
  • Điện thoại: 0946.888.419
  • Email: hadtn@tayninh.gov.vn

2. Ông Trần Quang Khải
  • Chức vụ: Phó Giám đốc 
  • Điện thoại: 0918.400.507
  • Email: khaitq@tayninh.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Điện thoại: 0918.357.152
  • Email: hoangnv@tayninh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh được thành lập tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.