Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Quyết định phê duyệt thanh tra, kiểm tra năm 2022661KH TTra- Ktra 2022 (du thao)_0001.pdf09/12/2022
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân 188Du thao QD. Quy dinh cac thua dat nho .08.4.2022.docx12/05/2022
2ý kiến tham vấn về Dự án “Giảng đường Diệu Nghĩa” 383DTM giang duong Dieu Nghia dang tai thong tin.docx03/05/2022
3Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện96920211022082541.zip21/11/2021
4Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020L271vanbanduthao.zip20/11/2021
5Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường197du thao.rar07/10/2021
6Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh278Du thao.rar01/10/2021
7Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện372lay y kien.zip12/06/2021
8Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ, thu, nộp, sử dụng, phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .3721. in TTr.trinh de nghi xay dung Nghi quyet ve phi, le phi (UBND). STNMT_1881.pdf3722. in DE CUONG DE AN. STNMT_Signed.pdf3725. DU THAO va phu luc Nghiquyet HĐND. HOAN CHINH.docx372BANG BIEU THAY DOI NQ 2021 THU PHI,LE PHI 19.4.xlsx372CV.Lay y kien du thao NQ CAC SO NGANH.doc372CV.Lay y kien du thao NQ CAC SO NGANH_2816.pdf03/06/2021
9lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh693Du thao QD gop QSDD ngay 02-4-2021.docx693Vv lay y kien du thao QD gop QSDD va dieu chinh lai QSDD de thuc hien du an dau tu_Signed.pdf02/05/2021
10Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh (lần 03)445đăng cổng lần 3_Signed.pdf445DU THAO QD THAY THE (kem theo CV 1476).doc30/04/2021
11NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh64du thao NQ phi ĐTM.doc11/04/2021
12Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh284DT Nghiquyet HĐND hoan chinh.docx24/03/2021
13Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP Nghị quyết671UBND tinh. PHU LUC - PHAN CONG NHIEM VU THUC HIEN NĐ 148.xlsx671UBND tinh. PHUC LUC - DIEM MOI NĐ 148.xlsx764DT. Van ban trien khai ND 148. LAN 2.doc23/03/2021
14Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ23/03/2021
15Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ23/03/2021