Tên cơ quan
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÂY NINH

Liên hệ
   606 ĐƯỜNG 30/4, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

   Điện thoại : 02763.827164; Fax : 0276.3814750 

   Email : sotnmt@tayninh.gov.vn