Content Editor


THANH TRA SỞ

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Thanh tra Sở

1. Ông Trần Văn Quy
  • Chức vụ:  Chánh thanh tra
  • Điện thoại: 0981.157.857
  • Email: quytv@tayninh.gov.vn
2. Ông Nguyễn Hoàng Tân
  • Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại: 0907.578.009
  • Email: tannh@tayninh.gov.vn
3. Ông Võ Văn Giàu
  • Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại: 0989.703.200
  • Email: giauvv@tayninh.gov.vn