Phòng Quản lý tài nguyên


PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Phòng quản lý tài nguyên

1. Bà Trương Thị Ngọc Thúy
  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Điện thoại: 0985.749.380
  • Email: thuyttn@tayninh.gov.vn
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung tài nguyên nước và khoáng sản toàn tỉnh.


2. Ông Vũ Tiến Dũng
  • Chức vụ: Phó trưởng phòng
  • Điện thoại: 0909.309.305
  • Email: dungvt@tayninh.gov.vn
  • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung tài nguyên nước, khoáng sản cát, vật liệu san lấp toàn tỉnh.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Được quy định tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.