Phòng Kế hoạch - Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Bà Nguyễn Thị Giang
  • Chức vụ: Phó phòng
  • Điện thoại: 0913.955136
  • Email: giangnt@tayninh.gov.vn