Công khai minh bạch
Tiêu đề: Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán ngân sách năm 2020 sau thời gian quyết toán
Phân loại:
Ngày ban hành: 17/02/2021
Người ký: Đặng Thị Ngọc Hà
Tóm tắt: Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán ngân sách năm 2020 sau thời gian quyết toán
Nội dung:
Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán ngân sách năm 2020 sau thời gian quyết toán