Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 05/02/2021
Người ký: Trần Quang Sang
Tóm tắt: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2020
Nội dung:
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - năm 2020