Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - quý 4 năm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 15/01/2021
Người ký:
Tóm tắt: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - quý 4 năm 2020
Nội dung:
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - quý 4 năm 2020