Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc Sở
Phân loại:
Ngày ban hành: 18/12/2020
Người ký:
Tóm tắt: Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc Sở
Nội dung:
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 phân bố cho các đơn vị trực thuộc Sở