Công khai minh bạch
Tiêu đề: công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 15/04/2020
Người ký: Trần Quang Sang
Tóm tắt: công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020
Nội dung:
công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách khối Văn phòng Sở quý 1 năm 2020
Nội dung Tập tin Đính kèm: