Công khai minh bạch
Tiêu đề: Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Phân loại:
Ngày ban hành: 15/10/2020
Người ký: Trần Quang Sang
Tóm tắt: Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Nội dung:
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019