Công khai minh bạch
Tiêu đề: Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 12/10/2020
Người ký: Đặng Thị Ngọc Hà
Tóm tắt: Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020
Nội dung:
Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020
Nội dung Tập tin Đính kèm: