Công khai minh bạch
Tiêu đề: VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 09/10/2020
Người ký: Hoàng Văn Chiến
Tóm tắt: VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020
Nội dung:
VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020
Nội dung Tập tin Đính kèm: