Công khai minh bạch
Tiêu đề: Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 17/07/2020
Người ký: Trần Quan Sang
Tóm tắt: Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Nội dung:
Thực hiện công khai dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020