Công khai minh bạch
Tiêu đề: Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnh
Phân loại:
Ngày ban hành: 09/07/2020
Người ký: Hoàn Văn Chiến
Tóm tắt: Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnh
Nội dung:
Báo cáo  công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của VPĐKĐĐ tỉnh
Nội dung Tập tin Đính kèm: