Công khai minh bạch
Tiêu đề: Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Phân loại:
Ngày ban hành: 09/07/2020
Người ký: Đặng Thị Ngọc Hà
Tóm tắt: Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020
Nội dung:
Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020