CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGI. BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

                                                                               

1. VĂN PHÒNG SỞ

 

2. THANH TRA SỞ

 

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

6. PHÒNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

7. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

8. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

9. TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG