CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGI. BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

                                                                               

1. VĂN PHÒNG SỞ

 

2. THANH TRA SỞ

 

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

 

4. PHÒNG KINH TẾ ĐẤT

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

 

6. CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

7. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

9. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

10. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

11. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG