CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGI. BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

​ ​ ​ ​ ​ ​hinh anh minh.jpg ​ ​ ​ ​ ​
​ ​

​ ​ ​cocautochuc-sepSon.jpg
PGĐ Sở - Trần Minh Sơn
​ ​ ​cocau-chusang.jpg
PGĐ Sở - Trần Quang Sang


 

II. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

                                                                               

1. VĂN PHÒNG SỞ

 

2. THANH TRA SỞ

 

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

6. PHÒNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

7. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

8. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

9. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG