phòng quản lý đất đai

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

I. Thông tin Ban Lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai

​1. Bà Lê Thoại Anh
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại: 0973553793
  • Email: anhlt@tayninh.gov.vn

2. Ông Nguyễn Văn Quan

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại: 0918428445
  • Email: quangnv@tayninh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng:

- Vị trí: Phòng Quản lý đất đai là tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chức năng: Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Lĩnh vực đất đai:

a) Tổ chức thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện lập và trình UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt.

c) Dự thảo quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình; quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

d) Tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc để xem xét gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

đ) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

e) Tổ chức thẩm định hồ sơ về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất hoặc vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

f) Tổ chức thẩm định hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

g) Tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

h) Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng báo cáo Giám đốc Sở đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hoặc HĐND tỉnh thông qua để thực hiện hàng năm.

i) Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định.

j) Dự thảo bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất theo quy định. Đề xuất việc xử lý các trường hợp vướng mắc về giá đất.

k) Chủ trì lập kế hoạch định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh theo quy định.

l) Chủ trì tham mưu quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

m) Phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Lĩnh vực đo đạc bản đồ

a) Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định.

b) Quản lý, kiểm tra các hoạt động đo đạc bản đồ trong phạm vi tỉnh.

c) Thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc đối với đất tổ chức.

3. Lĩnh vực viễn thám

a) Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

b) Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám trên địa bàn tỉnh theo quy định, theo yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.