BAN GIÁM ĐỐC SỞ

​BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Giám đốc Sở Nguyễn Thị Hiếu 
1. Thông tin liên hệ:
 • Di động: 0918.359.988                 
 • Cơ quan: 0276.3825135                         
 • Email: hieunt@tayninh.gov.vn

2. Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở và trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác an  ninh – quốc phòng.

- Chỉ đạo việc xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phân bổ ngân sách và biên chế; quản lý các dự án đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước.

- Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường.

- Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các đề án, dự án kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tổ chức; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cở sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ tài khoản Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; kiêm nhiệm một số chức danh hội đồng, Phó ban thường trực một số ban theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.Phó Giám đốc Văn Tiến Dũng1. Thông tin liên hệ:

 • Di động: 0913.884167                 
 • Cơ quan: 0276.3822444                         
 • Email: vtdung@tayninh.gov.vn

2. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực:

- Giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Thường trực.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; công tác điều tra cơ bản về lĩnh vực đất đai.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, báo chí; công tác pháp chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ngành; phong trào thể dục - thể thao, hoạt văn hóa, văn nghệ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tấp huấn trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Giám đốc sở thực hiện công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

- Được ủy quyền làm chủ tài khoản Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ký cấp giấy chứng nhận những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại các Giấy chứng của hộ gia đình, cá nhân tại các huyện: Trãng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu.

3. Phụ trách các đơn vị: Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo dõi hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh: Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu.

 - Kiêm nhiệm một số chức chức danh hội đồng, phó một số ban theo lĩnh vực phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.Phó Giám đốc Trần Minh Sơn1. Thông tin liên hệ:

 • Di động:  0913.144.810                 
 • Cơ quan: 0276.3815660                         
 • Email: sontm@tayninh.gov.vn

2. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.

- Công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động; Phòng chống cháy nổ; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; xây dựng nông thôn mới.

- Công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tấp huấn, tuyên truyền trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước.

- Được ủy quyền làm chủ tài khoản Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Được ký cấp giấy chứng nhận những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại các Giấy chứng của hộ gia đình, cá nhân các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu;

3. Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý tài nguyên, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường. Theo dõi hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh: Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu.

 - Kiêm nhiệm một số chức chức danh hội đồng, phó một số ban theo lĩnh vực phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.Phó Giám đốc Trần Quang Sang1. Thông tin liên hệ:

 • Di động:  0913.955.026                                      
 • Email: sangtq@tayninh.gov.vn

2. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các lĩnh vực:

- Công tác tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

- Theo dõi công tác đo đạc bản đồ, viễn thám, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; công tác về thông tin tư liệu và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tấp huấn, tuyên truyền trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

Giúp Giám đốc theo dõi công tác lập, thẩm định dự toán kinh phí, công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các chương trình, đề tài, dự án…do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư thuộc nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước; công tác phân bổ vốn ngân sách nhà nước, các loại quỹ khi Giám đốc phân công; công tác kế hoạch – tài chính theo Quy chế của Sở đã ban hành.

- Được ký cấp giấy chứng nhận những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại các Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Dương Minh Châu;

3. Phụ trách các đơn vị sau: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng  Kế hoạch – Tài chính, Phòng Kinh tế đất. Theo dõi hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh: thành phố Tây Ninh, huyện Hòa Thành, huyện Dương Minh Châu.

- Kiêm nhiệm một số chức chức danh hội đồng, phó một số ban theo lĩnh vực phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.