Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 01/09/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2020 và thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Nội dung quyết định cụ thể như sau:

Bảng giá các loại đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, được ban hành tại các phụ lục kèm theo Quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh như sau:

591Quyet đinh bang gia đat.zip