Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018
Lịch công tác Ban Giám đốc Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018
 
Ngày 21/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 3510/TB-STNMT về việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Đợt 2 năm 2018
 
BTN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh
 
Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Nguồn ngân sách trung ương), Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018
Lịch công tác Ban Giám đốc từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018
 
Thủ tướng Chính phủ có công văn số: 602/TTg-CN ngày 10/5/2018 10/5/2018 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát.
Thực hành tiết kiêm, chống lãng phí (gọi tắt là THTK, CLP) là trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2018 được coi là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.