Tin chuyên ngành
Thứ 3, Ngày 05/09/2017, 16:00
Thông báo nộp tiền cấp quyền tài nguyên nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/09/2017 | Huỳnh Châu Trung Hiếu

Căn cứ Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Căn cứ Điều 3, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

"Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

1. Đối với khai thác nước mặt:

a) Khai thác nước mặt để phát điện;

b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.

2. Đối với khai thác nước dưới đất:

a) Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;

b) Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên".

Căn cứ Công văn số 3876/VP-KTN ngày 24/8/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 3972/BTNMT-TNN ngày 04/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Ngày 30/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4541/STNMT-PQLTN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai khai thác tài nguyên nước để nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kê khai và nộp Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 30/9/2017 để Sở thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt số tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định ( Tải về danh sách đính kèm).

Thành phần hồ sơ gồm:

Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Phụ lục I kèm theo, với các nội dung chủ yếu sau:

+ Chất lượng nguồn nước;

+ Loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng;

+ Tính tiền cho từng mục đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.


Phòng Tài nguyên

Lượt người xem:  Views:   335
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành