Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 12/05/2022, 11:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thực hiện Nhiệm vụ Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/05/2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã có Quyết Định Số: 8663/QĐ-STNMT Về việc phê duyệt kết quả thực hiện Nhiệm vụ Kế hoạch Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh năm 2021

​- Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ Quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.

- Báo cáo kết quả dự án được đưa vào cơ sở dữ liệu và nộp vào lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý và khai thác, sử dụng theo quy định hiện hành.

Giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Bảo vệ môi trường và các đơn vị có liên quan tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cập nhật, công bố kết quả quan trắc môi trường của địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo Điều 4 Thông tư số 10/2021/TT- BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Bảo vệ môi trường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

​Toàn bộ nội dung quyết định:

Tải về 8663. QD PD KQ QTMT 2021_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   178
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành