Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 07/01/2021, 15:00
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/01/2021

Để thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 3372/UBND-KTTC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng được HĐND tỉnh thông qua, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền; Theo dõi tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích phát triển vùng chuyên canh cây lúa nhằm duy trì diện tích đất trồng lúa nước có năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực; Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên, trong đó khai thác hợp lý quỹ đất đai, bảo vệ đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực.

Sở Tài chính xác định và thu nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố, công khai Danh mục các dự án, công trình được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết này đến các tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố biết để thực hiện theo đúng quy định và theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng định kỳ hàng năm (đợt 1 trước ngày 15/3, đợt 2 trước ngày 15/7) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

HN

 
Lượt người xem:  Views:   2565
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành