Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 22/06/2020, 10:00
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín của Công ty TNHH Chăn nuôi Phước Vinh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/06/2020

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Nghị định số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Theo đề nghị của: Chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín của Công ty TNHH Chăn nuôi Phước Vinh tại Biên bản họp hội đồng thẩm định ngày ngày 04 tháng 3 năm 2020;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản giải trình số 02/CV ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Chăn nuôi Phước Vinh; 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Nội dung Quyết định  Tải về 1212 qd.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   3568
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành