Tin chuyên ngành
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 15:00
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2020
​​Thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020. Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2946/UBND-KTTC yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Danh mục các dự án cần thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua, thực hiện thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; Theo dõi tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện việc thu hồi đất đối với các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi đầu tư để việc thực hiện các dự án thuộc Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đạt hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích phát triển vùng chuyên canh cây lúa nhằm duy trì diện tích đất trồng lúa nước có năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực; Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên, trong đó khai thác hợp lý quỹ đất đai, bảo vệ đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút nhân tài, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nguồn lao động để thu hút các dự án đầu tư có trình độ công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.

UBND các huyện, thành phố Tây Ninh tổ chức công bố, công khai Danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định này đến các tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố biết để thực hiện theo đúng quy định và theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dự án cần thu hồi đất định kỳ hàng năm (trước 15/9) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phối hợp các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc Danh mục nêu trên; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Hải Triều

Lượt người xem:  Views:   416
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành