Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 27/03/2019, 15:00
Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/03/2019

Nhằm để Chủ dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Chủ dự án) thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Chủ dự án thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

1. Lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo ĐTM theo mẫu hướng dẫn tại các Phụ lục 2.9 và 2.10 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

2. Gửi kế hoạch quản lý môi trường đến UBND cấp xã nơi đã tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện ĐTM để được niêm yết công khai trước khi khởi công xây dựng. Mẫu văn bản của Chủ dự án gửi UBND cấp xã để niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2.11 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp có thay đổi chương trình quản lý và giám sát môi trường thì phải cập nhật kế hoạch quản lý môi trường và trước khi gửi đến UBND cấp xã theo quy định pháp luật.

3. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất mười (10) ngày làm việc đến UBNDcấp xã đã tiến hành tham vấn và Sở Tài nguyên và Môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.12 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá sáu (06) tháng, việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM. Trường hợp gây ra sự cố môi trường thì phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

4. Kiểm tra, rà soát đối chiếu nội dung báo cáo ĐTM của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt với nội dung đã triển khai thực tế. Trường hợp có thay đổi, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Tây Ninh

5. Chủ dự án (thuộc đối thượng quy định tại cột 4.1, Phụ lục II, Nghị định số18/2015/NĐ-CP) phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổ chức kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn, việc báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được thực hiện theo từng giai đoạn của dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Chủ dự án nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; nếu không thực hiện một trong số các nội dung nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý hành vi vi phạm theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Tải về thongbaothuchientrachnhiemchuduan1_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2983
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết