Hoạt động Sở
Thứ 2, Ngày 21/05/2018, 09:00
Sở ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/05/2018 | Hà Minh Phụng
Thực hành tiết kiêm, chống lãng phí (gọi tắt là THTK, CLP) là trách nhiệm của tất cả các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2018 được coi là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

1. Mục đích:
- Tạo bước chuyển biến trong việc ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng các nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội.
- Tăng cường THTK, CLP sử dụng các nguồn lực nhà nước tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tại Sở đối với việc THTK, CLP; góp phần xây dựng toàn Sở trong sạch, vững mạnh.
- Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài chính, tài sản, đầu tư thuộc ngành tài nguyên môi trường.
- Việc THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ. Đưa công tác THTK, CLP trở thành một nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành. 
- Làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Yêu cầu:
- Hướng dẫn đầy đủ, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện Luật THTK, CLP.
- THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở.
- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

Kèm theo Quyết định và chương trình  Tải về CHUONG TRINH THTK CHONG LANG PHI 2018_Signed.pdf 

TTCNTT
Lượt người xem:  Views:   1280
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt động Sở