Thông tin về Hủy, Thu hồi, Cấp lại GCNQSDĐ

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hồ Thị Kim Hoa

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hồ Thị Kim Hoa

 •   19/01/2023 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hồ Thị Kim Hoa
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Điêu Hồng Chiến và bà Võ Thị Ánh Hiền

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Điêu Hồng Chiến và bà Võ Thị Ánh Hiền

 •   12/01/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Điêu Hồng Chiến và bà Võ Thị Ánh Hiền
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trà Trọng Nghĩa

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trà Trọng Nghĩa

 •   12/01/2023 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trà Trọng Nghĩa
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thuỷ

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thuỷ

 •   07/01/2023 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Văn Thơm và bà Huỳnh Thị Thuỷ
Quyết định Về việc huỷ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Trường hợp thực hiện Bản án)

Quyết định Về việc huỷ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Trường hợp thực hiện Bản án)

 •   21/02/2023 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Trường hợp thực hiện Bản án)
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Lần và bà Đặng Thị Trừ

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Lần và bà Đặng Thị Trừ

 •   07/01/2023 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Văn Lần và bà Đặng Thị Trừ
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Ngô Anh Tuấn và bà Dương Thị Rết.

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Ngô Anh Tuấn và bà Dương Thị Rết.

 •   14/02/2023 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Ngô Anh Tuấn và bà Dương Thị Rết.
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Mảnh và bà Trần Thị Thuý Ngoãn.

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Mảnh và bà Trần Thị Thuý Ngoãn.

 •   14/02/2023 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Mảnh và bà Trần Thị Thuý Ngoãn.
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Kim Tuyến.

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Kim Tuyến.

 •   14/02/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Kim Tuyến.
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Thanh và bà Phạm Thị Liên.

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Thanh và bà Phạm Thị Liên.

 •   14/02/2023 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Thanh và bà Phạm Thị Liên.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Việt Tú.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Việt Tú.

 •   13/02/2023 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Việt Tú.
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Minh.

Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Minh.

 •   13/02/2023 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Minh.
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Võ Thị Diễu.

Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Võ Thị Diễu.

 •   08/02/2023 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Võ Thị Diễu.
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lý Tùng Châu.

Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lý Tùng Châu.

 •   08/02/2023 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lý Tùng Châu.
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Thái.

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Thái.

 •   08/02/2023 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Thái.
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Hoàng Vũ và bà Cao Thị Hằng Nhi.

Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Hoàng Vũ và bà Cao Thị Hằng Nhi.

 •   08/02/2023 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc huỷ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Hoàng Vũ và bà Cao Thị Hằng Nhi.
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

 •   03/02/2023 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Ni

Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Ni

 •   03/02/2023 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Ni
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trương Thị Quyên

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trương Thị Quyên

 •   03/02/2023 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trương Thị Quyên

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây