Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.088,5 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

Thứ hai - 20/03/2023 08:35 491 0
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng 13.088,5 m2 đất thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất trên như sau:

  1. Đặc điểm khu đất:
  1. Diện tích khu đất đấu giá: 13.088,5 m2 (theo Bản trích đo chỉnh lý Bản đồ địa chính số 962/SĐ-TĐCL tỷ lệ: 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh lập ngày 25/6/2021 được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 07/07/2021).
  • Nguồn gốc đất: Đất do UBND xã Trường Đông quản lý, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất.

- Tài sản trên đất: Đất trống.

2. Vị trí, ranh giới khu đất: Ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Đặc điểm như sau:

- Phía Bắc giáp đường đất;

- Phía Nam giáp Quốc lộ 22B;

- Phía Tây giáp đường đất;

- Phía Đông giáp đất dân và trường TH Trường Đông B.

3. Mục đích sử dụng đất: Thương mại dịch vụ.

4. Thời hạn và hình thức thuê đất:

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Quyết định cho thuê đất.

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm đấu giá là 40.462.443.325 đồng/khu đất (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi ba ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng trên khu đất).

II. Tiêu chí xét chọn tổ chức đấu giá:

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định như sau:

- Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp;

- Khoản 3 Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh;

- Bước 4 Quy trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh.

Cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật  tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 và căn cứ theo mục 3.3 và 3.6 của Công văn 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022.

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

18

 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 và căn cứ theo mục 3.4 của Công văn 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022.

 

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

5

 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 và căn cứ theo mục 3.5 của Công văn 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022.

 

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định

số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị  định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng  đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài      sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định (căn cứ theo mục 3.7 và mục 3.8 của Công văn 1949/BTP-BTTP ngày 16/6/2022.)

Nếu có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tham gia chào giá có vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian 24 tháng kể từ ngày xét hồ sơ, thì không được xem xét chấm điểm ở mục V

5

1

Có giấy Cam kết thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo mật thông tin và chưa vi phạm về đấu giá tài sản.

1

2

Có kinh nghiệm thực hiện việc tổ chức tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh. Cung cấp nhiều nhất các hợp đồng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh

3

3

Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

III. Hồ sơ đăng ký:

Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

  • Văn bản đề nghị được thực hiện tổ chức đấu giá khu đất;
  • Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản theo mục II tại Thông báo này.

IV. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến 16 giờ ngày 29/3/2023 (Thứ  ).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ: Số 606 Đường 30-4, Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - trong khuôn viên Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh).

- Điện thoại: (0276) 3818101.

- Emai: ttptqd-sotnmt@tayninh.gov.vn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh thông báo và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Tác giả: MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây