Hướng dẫn xây dựng mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp

Thứ năm - 07/03/2013 17:15 821 0

Hướng dẫn xây dựng mô hình Văn  phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp

Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai và Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (dưới đây gọi là Văn phòng đăng ký một cấp) như sau:

 1. Vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký một cấp

Văn phòng đăng ký một cấp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi địa bàn thực hiện Đề án thí điểm.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký một cấp:

Văn phòng đăng ký một cấp thực hiện tất cả các nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (trừ nhiệm vụ quy định tại điểm m khoản 2 Điều 2 của Thông tư này).

3. Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng đăng ký một cấp có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các đơn vị trực thuộc gồm các phòng trực thuộc và các chi nhánh.

- Số lượng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng đăng ký một cấp do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký một cấp, bảo đảm yêu cầu thực hiện các mảng công việc gồm: Tiếp nhận và trả kết quả đăng ký đất đai; thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; thực hiện các công việc kỹ thuật về đo đạc địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính; công nghệ thông tin; lưu trữ địa chính.

- Số lượng chi nhánh do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phù hợp với chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Văn phòng đăng ký theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 447/QĐ-TTg, bảo đảm yêu cầu thực hiện các mảng công việc gồm: Tiếp nhận và trả kết quả đăng ký đất đai; thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; thực hiện các công việc kỹ thuật về đo đạc địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính; lưu trữ địa chính (Tham khảo Phụ lục số 01 kèm theo).

4. Biên chế:

a) Biên chế của Văn phòng đăng ký một cấp gồm có biên chế công chức và biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc được xác định theo vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký theo quy định của pháp luật.

b) Vị trí việc làm của Văn phòng đăng ký một cấp được xác định và sắp xếp theo các chức danh quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ (Tham khảo phụ lục số 02 kèm theo).

5. Điều kiện làm việc

a) Về diện tích phòng làm việc (chưa kể diện tích làm nơi tiếp nhận hồ sơ) thực hiện theo quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 5/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, quy định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Đối với diện tích của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 

Đối với diện tích kho lưu trữ hồ sơ địa chính tạm thời xác định theo mức trung bình hiện nay của các Văn phòng đăng ký là 1,0 m2/xã.

b) Về máy móc, trang thiết bị làm việc:

Văn phòng đăng ký một cấp cần có các loại thiết bị tối thiểu phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm: máy đo đạc các loại; máy vi tính để bàn; máy in A4; máy in A3; máy in khổ Ao; máy Photocopy A3; máy quét khổ A3, A4; màn hình điện tử và các thiết bị quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu như máy chủ (Server), cổng chia, thiết bị lưu trữ, mạng riêng ảo VPN (được xác định theo nhu cầu số lượng thửa đất của mỗi tỉnh cần quản lý, trừ trường hợp việc quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu do Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện).

Số lượng từng loại thiết bị nêu trên do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định căn cứ vào yêu cầu khối lượng nhiệm vụ thực tế và số lượng cán bộ chuyên môn cần thiết của Văn phòng đăng ký để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn và từng chi nhánh trực thuộc.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia thí điểm thực hiện Đề án chỉ đạo xây dựng mô hình Văn phòng đăng ký một cấp ở địa phương và bố trí nhân lực, trụ sở làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất để đảm bảo cho Văn phòng đăng ký một cấp hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đề án.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) để hướng dẫn thực hiện./.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây